Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2012

Mery-Jane
6491 7348
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagrinch grinch
Mery-Jane
7574 acf6
Reposted frompoppyseed poppyseed viagrinch grinch
Mery-Jane
Reposted fromShekina Shekina viatilfeldighet tilfeldighet
Mery-Jane
Mery-Jane
Reposted fromklotylda klotylda
Mery-Jane
Reposted frompiksele piksele viaklotylda klotylda
Mery-Jane
Reposted fromsadurday sadurday viaklotylda klotylda
Mery-Jane
Mery-Jane
Mery-Jane
Reposted fromlouve louve viatilfeldighet tilfeldighet
6273 7e80

June 29 2012

Mery-Jane
1036 0d09
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viatilfeldighet tilfeldighet

May 01 2012

3437 64eb 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaklotylda klotylda

March 27 2012

Mery-Jane
Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Przyjdź. Ułożymy się w trawach wysokich bardzo, nikt nas nie dojrzy, niebo tylko i ptak na niebie przelotem, nikt nas nie skaleczy, słońce nas będzie dotykać, a ja włosy twoje lekko, słoneczne włosy twoje przepiękne. Gdzie jesteś? Przyjdź. Przyjdź.
— Edward Stachura, Jeden dzień (Listy do Olgi)
Mery-Jane
Myślę o tobie, jestem o dziesięć myśli bliżej, dwadzieścia, sto, to prawie o jeden krok, jeden metr mniej, jeszcze tylko parę tysięcy i będziemy daleko i bliżej. To są odległości jednej nocy, jednego pociągu, jednego biletu, to jeden sen, to jedna whisky, patrząca na mnie bursztynowymi oczami, i już jesteś bliżej, lato, sen, lato, dzień. To jest noc bez ciebie.
— Ochocki, Vithren, "Dworce bez ciebie", "Łuny twojego uśmiechu, łuny twoich ran"
Reposted fromtalula talula viatilfeldighet tilfeldighet
9307 afe7
Reposted fromerial erial viatilfeldighet tilfeldighet
Mery-Jane
Mery-Jane
4848 b2c1
Reposted fromrevalie revalie viagrinch grinch
Mery-Jane

February 14 2012

Mery-Jane
5041 11ae
Reposted frompesy pesy viagrinch grinch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl